منوی دسته بندی

هوش مالی

خودکنترلی

خودکنترلی و معنای واقعی آن

     خودکنترلی  : خودکنترلی  یا پرهیز کردن توانایی مدیریت انگیزه ،احساسات  و رفتارهای یک فرد برای رسیدن به اهداف بلندمدت  هست .   خودکنترلی به چه معنی هست ؟…